Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Inklusion

 

Thisted Kommunes vision og målsætning for inklusion:

Vision: Thisted Kommunes folkeskoler skal være inkluderende skoler, der skaber sociale og læringsmæssige fællesskaber for alle børn uanset alder, kompetencer og familiemæssige-, sociale- og kulturelle baggrunde og behov.

Målsætning: Målsætningen er, at alle elever oplever sig og opleves inkluderet fysisk, socialt og fagligt, således at den enkelte elevs potentialer har optimale muligheder for udvikling. Endvidere skal alle elever med behov for særlig støtte tilbydes et kvalitativt skoleforløb, der er målrettet det enkelte barns behov.

 

Hurup Skole - en god skole for alle

Som skole og SFO vil vi kendes på:

 • målrettet arbejde med kvalitet i det faglige og sociale læringsmiljø 
 • gode relationer og høj trivsel blandt elever og ansatte 
 • dynamisk og fleksibel praksis 
 • at ruste vore elever til at gennemføre en ungdomsuddannelse

 

Inklusion handler for os om, at alle elever: 

 • er fysisk og mentalt til stede 
 • har det godt med sig selv og andre mennesker 
 • udvikler sig menneskeligt og fagligt

 

Vi har derfor fokus på, at alle elever oplever: 

 • gode fysiske betingelser 
 • god social trivsel 
 • et højt, fagligt læringsudbytte

 

Vi lykkes, når alle elever oplever, at de: 

 • har gode betingelser for at være der, hvor de er 
 • spiller godt sammen med de mennesker, de er omgivet af 
 • er i stand til at løse de opgaver, de står overfor

 

Vores målsætning er, at alle elever oplever:

 • tilstedeværelse og fysisk samvær 
 • et godt socialt fællesskab 
 • samarbejde og kollektiv læring

 

For Hurup Skole går vejen til at blive en mere inkluderende skole gennem god praksis. Udviklingen af et mere inkluderende læringsmiljø, handler derfor for os om almen skoleudvikling.

Udgangspunktet for Hurup Skoles almene skoleudvikling er, at alle elever er specielle og at alle elever derfor skal inkluderes. Både de der lærer og trives bedst i store, meget aktive fællesskaber, de der lærer og trives bedst i mindre og knap så aktive fællesskaber og de der fungerer bedst i en målrettet kombination af de to typer fællesskaber.

Målet er en god skole for alle, hvilket vil sige, at alle elever befinder sig fysisk godt, oplever anerkendelse og tilhørsforhold i det sociale og kulturelle fællesskab, samt udvikler deres potentialer og opgaveløsningsmæssige evner. Med andre ord; at alle elever oplever at være inkluderede.

Da elever har forskellige behov og forskellige forudsætninger, er det, der gør, at de oplever sig inkluderede, ofte forskelligt fra elev til elev. Hurup Skole har derfor ikke én pædagogisk tilgang, eller én fysisk organisering, men har i arbejdet med at udvikle kvaliteten af det udbytte eleverne får i skolen bl.a. følgende indsatsområder:

 • En anerkendende og ressourceorienteret tilgang (AKT – ICDP) 
 • Relationspædagogik 
 • Klasseledelse 
 • Motivation og mestring 
 • Drenge i skolen 
 • Cooperative learning 
 • Refleksive team 
 • Fleksibel holddannelse 
 • Erhvervsklasse 
 • PFL-model

 

Målsætningen er derfor en dynamisk og fleksibel anvendelse af ressourcerne for således at skabe mulighed for holddeling og etablering af både små og store læringsfællesskaber, der gør det muligt, at eleverne kan lære sammen til trods for, eller måske ligefrem med udgangspunkt i, hinandens forskelligheder. Hurup Skole skal afspejle det omkringliggende, mangfoldige samfund, så eleverne kan lære at navigere i menneskelig mangfoldighed. Det gør de bedst ved at møde hinanden, ved at arbejde sammen, ved at forstå hinanden og ved at opleve succes sammen inden for rammerne af en dynamisk og demokratisk læringskultur. Målsætningen er derfor både at give åben mulighed for holddannelse og at styrke elevens oplevelse af tilhørsforhold til skolen som helhed og af sig selv som en værdifuld og aktiv del af det store skolefællesskab.

Alle skal kunne sige:

                         ”Det er vores skole. Vi er på rette vej. Vi står sammen. Hurup skole er en god skole for alle”.

 

Mål for fysisk inklusion

Alle elever 

 • har et stamlokale, en fysisk base, er medlem og hører til 
 • har egen garderobe, kasse, eget skab eller andet til egne ting 
 • undervises i behagelige lokaler – temperatur, lys, støj, størrelse 
 • sidder ved borde og stole afstemt med deres behov 
 • undervises med variation i hvor, hvordan og med hvem man lærer 
 • Kan finde ro med plads til fordybelse i undervisning og læring 
 • har god mulighed for pauser med bevægelse, ro, leg og hygge både ude og inde 
 • har mulighed for sund mad og rigeligt med væske

 

Mål for social inklusion

Alle elever

 • følger skolens hverdag, klassens rutine, dagens fælles rytme 
 • deltager i fælles samlinger, frikvarterer ol. 
 • deltager i ”anderledes aktiviteter” fx udflugter, fester, idrætsdage, emnedage osv. 
 • deltager aktivt i alle typer samarbejdsopgaver 
 • har værdi for fællesskabets praksis, er til stede, handler i og bidrager til fællesskabets sociale samspil 
 • undervises i, at forskellighed er almindeligt og hvordan man på en god måde interagerer med kammeraters særlige behov

 

Vi

 • prioriterer, gennem en koordineret, målrettet og involverende indsats, arbejdet med trivsel blandt eleverne højt 
 • samarbejder tæt med både professionelle og forældre i den forebyggende og opfølgende indsats 
 • inviterer og giver alle elever og deres forældre lige adgang info, aktiviteter og samarbejde 
 • arbejder aktivt på at skabe en respektfuld, anerkendende og venlig relation til alle elever

 

Mål for faglig inklusion

Vi

 • afstemmer opgaver og udfordringer i forhold til elevens forudsætninger 
 • giver alle elever mulighed for at bidrage aktivt og værdifuldt 
 • giver alle elever mulighed for at opleve succes med faglige udfordringer 
 • målretter, så vidt muligt, undervisningen elevernes aktuelle livssituation, således at skoledagens indhold opleves meningsfuldt af alle elever 
 • giver alle elever respons, vurdering/karakterer/feedback, evt. tilpasset elevernes forudsætninger
 • anerkender, at vi alle begår fejl, det er ofte dem vi bliver klogere af 
 • giver alle elever mulighed for at lære på mange måder og instruktioner tilpasses elevens forudsætninger 
 • skaber forudsigelighed og struktur også på tværs af fag og situation
 • integrerer støtteværktøjer i hverdagen 
 • giver støtte fleksibelt, dynamisk og målrettet således at støtten ikke hindrer deltagelse i fælles aktiviteter