Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Praktiske oplysninger

 

Elevråd

Hurup Skole har et elevråd bestående af elever fra 6. – 9. klasse. Der er valgt 2 elever fra hver klasse – en repræsentant og en suppleant. Valget finder sted den første uge af skoleåret. Der er direkte valg til formand og næstformand. Der vælges en sekretær blandt elevrådsrepræsentanterne. Der er elvrådsmøde hver måned forud for skolebestyrelsesmødet, som ligger den 1. første mandag i hver måned, med mindre at den første mandag er den 1. så er det den anden mandag. Det er formand og næstformænd, der deltager i skolebestyrelsesmødet. Til elevrådet er der tilknyttet to kontaktlærere. Elevrådets hovedopgave er at varetage de andre elevers interesser og medvirke til at alle får en god skoledag.

___________________________________________________________________________________

Forsikrings vilkår for folkeskoleeleverne i Thisted Kommune

Thisted Kommune har ingen kollektiv ulykkesforsikring for børn. Indenrigsministeriet har afgjort, at ingen kommuner længere må have kollektive børneulykkeforsikringer, og dermed er ansvaret for, at børnene og de unge er ordentligt forsikret - navnlig i skoletiden – lagt entydigt over hos deres forældre. Dvs. at denne type skader skal anmeldes til forældrenes private ulykkesforsikringer. Forældres eget erstatningsansvar er desuden gældende, når deres barn har udvist grov uagtsomhed, dvs. har handlet mere uforsigtigt end selv skødeløse personer samt ved forsætlig skade, dvs. at barnet har lavet skaden med viljen.

______________________________________________________________________________________________________

Fravær

Blot 2 fraværsdage om måneden bliver til 20 dage på et skoleår. Det bliver til et helt skoleår over et skoleliv. Det er vigtigt, at hjemmet respekterer skolen som arbejdsplads for elever og ansatte og at skolen har høj prioritet i jeres barns hverdag. Det betyder bla., at lægebesøg, frisørtider, forlystelser og familiesamvær, så vidt muligt, placeres uden for skoletiden, at ferier holdes i skolens ferier og at fritidsinteresser planlægges, så skolen ikke forsømmes. Enhver anmodning om fritagelse fra skolen bør overvejes nøje. Det er hjemmet og elevens ansvar at samarbejde med skolen om, at eleven indhenter eventuelle forsømmelser i forbindelse med fritagelse fra skolen. Syge børn holdes hjemme. Ved akut fravær orienterer hjemmet via FI klasselærer om fraværet og årsagen til fraværet. Orienteringen sker så tidligt som muligt og så vidt muligt inden kl. 07:50. Hjemmet holder løbende klasselærer orienteret, såfremt barnets sygdom varer ud over 3 dage. Bliver et barn sygt i løbet af skoledagen, vil skolen underrette en af forældrene, og det forventes, at forældrene i løbet af rimelig tid tager hånd om barnet. Fravær, af anden grund end sygdom, skal der forudgående indgås aftale om fx via ForældreIntra. Hjemmet meddeler så tidligt som mulig klasselærer om planlagt fravær og årsagen hertil. Planlagt fravær en enkelt dag kan aftales med klasselæreren, mens fravær på 2 dage og derover skal aftales med skolens ledelse. Årsagen til ikke aftalt fravær, skal, senest ved fraværets ophør, meddeles skolen via ForældreIntra. Hjemmet kontakter skolen, hvis elevens trivsel eller fravær giver hjemmet anledning til bekymring. Hjemmet holder løbende skolen orienteret om forhold i hjemmet, som kan have indflydelse på elevens trivsel og/eller fremmøde. Hvis hjemmet ikke har orienteret klasselærer om elevens fravær, tager klasselærer kontakt til hjemmet efter 2. fraværsdag. Klasselærer tager kontakt til hjemmet første gang eleven udebliver uden hjemmets begrundelse.

______________________________________________________________________________________________________

Glemte sager /tøj m.m.

Ting der glemmes på skolen, får lov ar blive, hvor de er glemt i et stykke tid, dog værdi genstande såsom smykker og mobil m.m. bliver afleveret på kontoret. Genstandene / tøj indsamles den første mandag i hver måned. Man er velkommen til at kontakte skolen eller kommer fysisk efter den manglende genstand. Ugen inden sommerferien fremlægges de glemte sager på Skoletorvetligeledes den sidste uge inden juleferien. Uafhentet tøj/sager vil blive givet SFO, som vil tage det de kan bruge, resten bliver lagt i Røde Kors´ container. OBS: Sager / tøj, glemt i Hurup Hallen / svømmehal, skal efterlyses der.

______________________________________________________________________________________________________

Klassepligter

Forudsætning for rengøringen, således rengøringspersonalet kan gennemføre rengøringen optimalt.

  • Jeg sætter min stol op
  • Jeg smider mit affald i papirkurven
  • Jeg rydder op efter mig selv
  • Duksene tørrer tavlen af
  • Duksene tørrer alle borde af
  • Duksene fejer gulvet

                                                                                 Vi hjælper hinanden

______________________________________________________________________________________________________

Konfirmation

I 7. klasse er der mulighed for at deltage i konfirmationsforberedelsen, som foregår hos præsterne i Hurup, Boddum, Bedsted, Svankjær og Vestervig. Eleverne kan senere vælge, om de vil konfirmeres i hjemsognet eller hos den præst, der har undervist dem. Alle aftaler laves med den præst, hvor man skal konfirmeres.

______________________________________________________________________________________________________

Legepatrulje

To frikvarterer om ugen, hvor elever fra 6. og 7. årgange igangsætter lege for især de mindre børn. ”Stille” børn bliver spottet og inviteret med i legen. Mange børn har stor fornøjelse af legepatruljerne.

______________________________________________________________________________________________________

Lus

Er der konstateret lus hos et barn, skal der hurtigst muligt gives besked til klasselæreren via skole-intra. Klasselæreren vil via forældre-intra informere klassens forældre, derefter hele klassen om smitterisikoen, så forældrene kan undersøge børnene jævnligt de næste uger. Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

Links: http://www.thisted.dk/Borger/BoernUngeFamilie/Sundhedsplejen/~/media/BORGER/B ornUngeFamilier/Sundhedspleje/Lus%20april%202016.pdf

______________________________________________________________________________________________________

 

Skolefest

Skolefesten arrangeres som 2 fester. Skolefesten for de yngste elever fra 0. – 6. klasse, hvor 6. årgang opfører et skuespil, efterfulgt af passende underholdning til årgangene, foregår i ugen inden vinterferie (uge 7). Her deltager forældre og lærere/pædagoger, men ikke søskende og bedsteforældre, idet der ikke er plads. Skolefesten for overbygningen 7. – 9. klasse foregår i efteråret, hvor elever, skolebestyrelse og undervisere deltager.

______________________________________________________________________________________________________

Skolefoto

Hvert år fotograferes eleverne i: 0., 2., 4., 6., 7. og 9. årgang. Der tages klassefoto af 1. årgang. Hjemmene informeres og kan købe billederne, hvis det har interesse.

______________________________________________________________________________________________________